Teisės aktų sąrašas

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014);

2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. (Žin., 2011, Nr. 38-1804);

3. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050);

4. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095);

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2012, Nr. 102-5173);

6. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807; 2006, Nr. 72-2688);

7. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214)

8. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (2005 m., aktuali redakcija);

9. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2011, Nr. 65-3046);

10. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (2014 m., aktuali redakcija)

11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

12. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 64-2569);

13. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin. 2003, Nr. 70-3170; 2010, Nr. 148-7567);

14. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2012, Nr. 82-4264; aktuali redakcija);

15. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (2014 m., aktuali redakcija)

____________________

 

16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 138-5461; 2010, Nr. 74-3762);

17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-115; 2012, Nr. 42-21025);

18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1400);

19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008 Nr.142-5669; 2011, Nr. 151-7130);

20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sampratos“ (Žin., 2004, Nr. 35-1150)

21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymas  „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005  m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016-09-01, Nr. 23066)

 

MIR.LT   © 2018