Mokestis už teikiamas paslaugas

Viešųjų paslaugų sąrašo patvirtinimas

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis:

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų       –  1,74  EUR (6,01 Lt);

už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų     – 1,91 EUR  (6,59 Lt);

ūkio ir ugdymo reikmėms atlyginimas per mėnesį    – 5,70 EUR (19,68 Lt) 15 procentų Valstybės patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI)

MIR.LT   © 2018