Mokestis už teikiamas paslaugas

Viešųjų paslaugų sąrašo patvirtinimasNuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradeda galioti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69 (atsisiųsti)

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų       – 1,80 Eur

už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų     – 2,10 Eur

ūkio ir ugdymo reikmėms atlyginimas per mėnesį:

6,00 Eur (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus)

0,30 Eur (už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną)

MIR.LT   © 2018