Laisvos darbo vietos

Visagino vaikų lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms eiti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Pareigos: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (1,5 etato). Mokomoji kalba – lietuvių kalba.
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Visas darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Auklėtojo funkcijos:
1. Organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą:
1.1. planuoti grupės ugdomąją veiklą;
1.2. kurti grupės ugdymo aplinką, parinkti priemones;
1.3. ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
2. Gebėti rengti individualias ugdymo programas.
3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti vaikų atstovus pagal įstatymą.
4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti vaikų atstovus pagal įstatymą, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
5. Inicijuoti, ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, veiklose.
6. Rengti edukacines programas, projektus.
7. Taikyti IKT savo tiesioginiame darbe.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.
4 .Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
Dokumentai priimami adresu: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“, sekretoriaus-archyvaro kabinetas nuo 8.00 iki 14.30 val. arba siųsti el. p. raktelis@dkd.lt Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70719, 74828.
Skelbimas galioja iki 2018-08-25.
Atrankos data: 2018-08-30.

MIR.LT   © 2018